RODO

Polityka Prywatności

 

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest ATUT Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa, NIP: 951-20-62-730, REGON: 015297267, KRS: 0000140229, prowadząca w ramach swojej działalności szkołę KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa.

 

Dane kontaktowe do Administratora danych

Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Wszelkie zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować tradycyjną drogą pocztową na wyżej wymieniony adres, telefonicznie na podany na stronie internetowej (https://kamarti.pl/kontakt/) numer telefonu lub elektrycznie na adres iod@kamarti.pl.

 

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Za prawnie uzasadniony interes administratora danych uważa się wiążącą strony relację wynikającą np. z bieżącej współpracy. Informujemy o prawie wycofania udzielonej zgody w każdym czasie bez wpływu na inne, mogące łączyć strony postanowienia. Informujemy o prawie do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego otrzymywania informacji marketingowych w każdym czasie, bez wpływu na inne, mogące łączyć strony postanowienia. Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu prosimy kierować na adres e-mail: iod@kamarti.pl. Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych,
 2. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO). Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Informujemy, iż podanie danych osobowych iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji zwrotnej lub pod jęcia kontaktu,
 3. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przepisy prawa związane z edukacją oraz szkolnictwem). Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter obligatoryjny a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji,
 4. w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień wynikających z umowy. Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter obligatoryjny (umowny) a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji postanowień umowy.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii odbiorców

Informujemy, iż dane osobowe mogą być:

 1. ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Kategoriami podmiotów przetwarzających są kontrahenci świadczący usługi w zakresie działań marketingowych, obsługi księgowo – finansowej, w obszarze IT. Wykaz podmiotów, którym powierzane są dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), czyli do państwa trzeciego. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, Administrator danych poinformuje osobę, której dane dotyczą zgodnie z Rozdziałem V RODO.

 

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane:

 1. w celu przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną – ustala się na czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 2. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – ustala się na czas minimum 6 lat lub do momentu realizacji prawa przez osobę, której dane dotyczą,
 3. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów do szkoły – ustala się na czas wynikający z przepisów prawa,
 4. w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy – ustala się na czas wynikający z przepisów prawa, nie krótszy niż okres 6 lat,
 5. w innych celach – okres przetwarzania danych osobowych wskazany zostanie w indywidulanych klauzulach informacyjnych zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. Informujemy, iż  wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą być zastosowane takie narzędzia jak pliki

cookies, służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, optymalizacji nawigowania stroną internetową oraz w celach statystycznych, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl) lub narzędzi mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram, YouTube. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies dostępne jest w Polityce cookies pod linkiem: https://kamarti.pl/informacja-o-cookies/.

 

Informacje o zmianie celu przetwarzania

Informujemy, iż Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany, Administrator danych przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 RODO.

 

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas, zgodnie z art. 14 RODO, informujemy m. in. o źródle pochodzenia danych w formie odrębnej klauzuli informacyjnej, wysyłanej lub przedstawianej osobie, których dane dotyczą.

 

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administratorzy danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

Szczegółowy opis dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w celach wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i / lub usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną, również za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Administratorem danych.  Zgodnie z art. 12 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), w oparciu o art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 10 Ustawy o świadczeniu usług teleinformatycznych,  informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest ATUT Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa, NIP: 951-20-62-730, REGON: 015297267, KRS: 0000140229, prowadząca w ramach swojej działalności szkołę KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych Niepubliczna Szkoła Plastyczna Al. Solidarności 93,00-144 Warszawa.  Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjna na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: iod@kamarti.pl.  Informuje się, iż Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celu wysyłania informacji  marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych lub partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Wykaz partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych dostępny jest na żądanie w każdym czasie.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO. Informuje się, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być: ujawniane odbiorcom danych osobowych wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa; ujawniane stronie trzeciej, czyli mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty wspierające procesy biznesowe Administratora danych w obszarach marketingowych, IT. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Informuje się, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: iod@kamarti.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres Administratora danych. Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informuje się, iż podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informuje się, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób prawnych, niniejsza klauzula informacyjna nie ma zastosowania.

 

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem/z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak np. prowadzenie fanpage na Facebook, Instagramie, YouTube, gdzie warunki przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej dostawcy usługi. Informujemy iż w przypadku, kiedy Administrator danych decydują o celach i sposobach przetwarzania danych, staje się Administratorem danych do tych danych i powierzają przetwarzanie danych osobowych do w/w mediów społecznościowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe w celach nieokreślonych przez Administratora danych, nie odpowiada on za dalsze przetwarzanie danych osobowych, w tym m. in. w postaci wykorzystywanych przez nich narzędzi cookies, narzędzi do profilowania, narzędzi do tworzenia statystyk oraz innych celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z naruszania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe. Informujemy, iż skutkami dla ochrony prywatności użytkowników prowadzonego przez Administratora danych fanpage mogą być m. in. (w oparciu o Motyw 75 RODO/GDPR): szkoda majątkowa lub niemajątkowa, dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo dotyczącym tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna szkoda gospodarcza lub społeczna, pozbawienie przysługujących osobie fizycznej praw i wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz inne skutki materialne i niematerialne dla osoby fizycznej. Przypominamy, iż każdy użytkownik FB może, w ramach przysługujących praw na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności / ochrony danych osobowych, we własnym zakresie żądać od mediów społecznościowych wyczerpujących informacji w sprawie w/w naruszenia oraz dociekania roszczeń (art. 80 i 82 RODO/GDPR). Informujemy, iż użytkownicy fanpage mogą złożyć skargę bezpośrednio